Mama De kimdir ?

Salam, ǝziz tık-tık xanımlar.

Mǝn kimǝm vǝ nǝ yazıram?

Mǝn iki il bundan qabaq qarlı bir qış günündǝ hǝyatımıza göz açan vǝ tǝk mǝnim yox, bütünlüklǝ ailǝmizin hǝyatını vǝ öncǝliklǝrini dǝyişǝn mǝlǝyin mamasıyam.Adım Denizdir,tǝxǝllüsün adı da buradan gǝlir.Yǝni ki, hǝm Mama De-niz,hǝm dǝ Mama De-nǝn.
Geridǝ qoyduğm iki ilin hǝr günü digǝrindǝn fǝrqli vǝ eyni zamanda da oxşar idi. Bu iki il isǝ bütün hǝyatımdan fǝrqlǝnirdi.Yuxusuz gecǝlǝr, gülüşlǝr,ağlayanda gǝlǝn çarǝsizlik, saysız ilklǝr, ilk bezi dǝyişmǝk, dırnaq tutmaq, çimizdirmǝk, süd sağmaq, yaralar,hǝr ay onda artan mǝndǝ (şükür ki) azalan artıq çǝki, sünnǝt vǝ bütün mamaların mǝn saymasam da bildiyi nǝlǝr nǝlǝr.
Ətrafımda verilǝn bir çox mǝslǝhǝt mǝnǝ ağlasığmaz dǝrǝcǝdǝ qǝribǝ gǝldi.

Bu iki il isǝ bütün hǝyatımdan fǝrqlǝnirdi.Yuxusuz gecǝlǝr, gülüşlǝr,ağlayanda gǝlǝn çarǝsizlik, saysız ilklǝr, ilk bezi dǝyişmǝk, dırnaq tutmaq, çimizdirmǝk, süd sağmaq, yaralar,hǝr ay onda artan mǝndǝ (şükür ki) azalan artıq çǝki, sünnǝt vǝ bütün mamaların mǝn saymasam da bildiyi nǝlǝr nǝlǝr.

Bunlara misal olaraq el arasında deyildiyi kimi qırxa qǝdǝr evdǝn çıxma, dırnaq tutma, hamilǝ olanda saçını kǝsdirmǝ, göbǝk düşǝndǝ yerinǝ onluq qizil qoy?vǝ s. kimi köhnǝdǝn qalan adǝtlǝr vǝ batil inanclar.Başa düşdüm ki,mǝn uşağa belǝ baxan deyilǝm amma başqa yolunu da bilmirǝm axı. Özüm dǝ belǝ böyümüşǝm,ǝtrafdakı hamı da. Ona görǝ başladım çoxlu oxumağa, araşdırmağa vǝ elmlǝ ǝsaslanmış biliklǝr öyrǝnmǝyǝ. Bir mǝqalǝ oxudum, başladım tǝtbiqǝ,nǝsǝ düz getmǝdi,açıb yenǝ oxudum,sonra yenǝ oxudum. "Bu belǝdirsǝ onda niyǝ bu belǝdir? Bǝs o niyǝ elǝdir? vǝ s. kimi suallar beynimdǝ fırlanırdı. Çoxlu tǝzǝ mǝlumatlar öyrǝndim, mǝntiqli vǝ ǝsaslandırılmış,daha "sizi belǝ böyütmüşük, maşallah gül kimisiz" kimi yox. Sonra bir gün bu mǝlumatları paylaşmağa qǝrar verdim.

İnternetde azǝrbaycanca analıq haqqında mǝlumat olduqca kǝsad olduğundan,mǝhz azǝrbaycanlı analar üçün doğma dilimizdǝ blog yaratmaq arzusu yarandı. Mama. De blog adlı instagram sǝhfǝsindǝ öz tǝcrübǝlǝrimi,yaşadıqlarımı,araşdırıb,oxuyub,alıb razı qaldıqlarımı sizinlǝ paylaşmaq qǝrarına gǝldim ki,sizǝ dǝ kömǝk olar bǝlkǝ. Blogda da, burda da yazdığım kiçik mǝqalǝlǝr oxuduqlarımın ve tǝcrübǝlǝrimin cǝmidir. Oxuyun,yararlanın,ağlınıza batsa istifade edin. O gün olsun korpǝniz sizǝ 'mama de'sin...

Blogda da, burda da yazdığım kiçik mǝqalǝlǝr oxuduqlarımın ve tǝcrübǝlǝrimin cǝmidir. Oxuyun,yararlanın,ağlınıza batsa istifade edin. O gün olsun korpǝniz sizǝ 'mama de'sin...

Gunel Hasanova